เที่ยวเชิงนิเวศ

องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเว

          การท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยไม่ทำลายหรือรบกวนที่อยู่อาศัย เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบไปยังพื้นที่ธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น จุดประสงค์อาจเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เดินทางจัดหาทุนเพื่อการอนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของชุมชนท้องถิ่นหรือเพื่อส่งเสริมความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเพื่อสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศถือเป็นความพยายามที่สำคัญของนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สัมผัสกับจุดหมายปลายทางที่ไม่ถูกแตะต้องโดยการแทรกแซงของมนุษย์ องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เพื่อประสานการท่องเที่ยวกับความพอใจในการเรียนรู้และสัมผัสกับระบบนิเวศ (Eco-system) อาจมีบางแห่งที่รวมเอาลักษณะวัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติ หรือเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ไว้(Nature-based tourism) โดยเฉพาะแม้ว่าจะมีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่ก็ตาม ในทำนองเดียวกันการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural tourism) จึงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวนั้นๆด้วย อาจเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น […]